Navigácia

Vzdelávací plán ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 866755456 52
Anglický jazyk 123333333 24
Nemecký jazyk 22222 10
Tvorivé písanie 1111 4
Čítanie s porozumením 111 3
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 0,5122 5,5
vlastiveda 111 3
Prírodovedno-environmentálna výchova 0,50,5 1
Prírodoveda - env.výchova 0,5 0,5
Človek a príroda
fyzika 1121 5
chémia 1222 7
biológia 22222 10
Človek a spoločnosť
dejepis 1111,52 6,5
geografia 11111 5
občianska náuka 11110,5 4,5
Mediálna výchova 11111 5
Národopis 0,50,5 1
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 111111111 9
Matematika a práca s informáciami
matematika 444444545 38
informatika 11111 5
informatická výchova 1111 4
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1111 4
svet práce 0,50,5 1
technika 0,50,5 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 1111111 7
hudobná výchova 1111111 7
výchova umením 0,50,5 1
Zdravie a pohyb
telesná výchova 2222 8
telesná a športová výchova 22222 10


© aScAgenda 2015.0.929 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2015

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše
    Lutiše 65, 013 05
  • +421415976105      
    Mobil: 0911 846 006

Fotogaléria