Navigácia

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 1.-4. ročník (od 2011/2012)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 26
prvý cudzí jazyk 6
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 3
vlastiveda 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 14
informatická výchova 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 4
hudobná výchova 4
Zdravie a pohyb
telesná výchova 8
Ostatné
školský vzdelávací program 20


© aScAgenda 2015.0.893 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.11.2014

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše
    Lutiše 65, 013 05
  • +421415976105      
    Mobil: 0911 846 006

Fotogaléria